Privacybeleid

Mobile Keys Nederland, gevestigd aan Hollandse kade 38-2 in Abcoude, is zowel als verwerker als verwerkingsverantwoordelijke betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens. Om zowel onze klanten als de eindgebruikers van onze producten goed te informeren hebben wij onderstaande privacyverklaring opgesteld..

Contactgegevens

Mobile Keys Nederland
Hollandse kade 38-2
1391 JM Abcoude

075 750 11 30
https://www.mobilekeys.nl

Pepijn Visser is Security Officer (met privacy officer taakstellingen) van Mobile Keys Nederland.
Hij/zij is te bereiken via info@mobilekeys.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mobile Keys Nederland stelt software ter beschikking aan onze klanten, welke de software in hun werkzaamheden gebruiken. Bij het gebruik van de software worden op enkele manieren persoonsgegevens ingevoerd van onder andere medewerkers van onze klanten, medewerkers van hun klanten en andere betrokkenen. Deze gegevens vallen onder de verwerkingsverantwoordelijkheid van de klant, Mobile Keys Nederland is in deze omstandigheden (sub)verwerker. Een volledig overzicht van de gegevens die verwerkt (kunnen) worden hebben wij opgenomen in ons register van verwerkingsactiviteiten, hieronder geven wij een algemeen beeld van de soorten gegevens:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mobile Keys Nederland verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens binnen onze software.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mobilekeys.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mobile Keys Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Mobile Keys Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mobile Keys Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mobile Keys Nederland is als (sub)verwerker afhankelijk van onze klanten voor het bepalen van de termijn waarin persoonsgegevens binnen onze software bewaard worden. Als leverancier bieden wij een platform waarin de benodigde gegevens onbeperkt opgeslagen kunnen worden zolang de dienst wordt afgenomen. Mobile Keys Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afmelding van een gebruiker zullen de gegevens in principe nog 36 maanden te heractiveren zijn. Hierna zullen de persoonsgegevens verwijderd worden en zal Mobile Keys Nederland alleen geanonimiseerde data behouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mobile Keys Nederland verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mobile Keys Nederland gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mobile Keys Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mobilekeys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mobile Keys Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mobile Keys Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mobilekeys.nl.